Nieuws

 Betere regeling tegemoetkoming meerkosten door lobby CG-Raad21-10-2008


Betere regeling tegemoetkoming meerkosten door lobby CG-Raad
Wat betekent dit voor U?

 
De CG-Raad heeft alarm geslagen over oneffenheden in de plannen voor de nieuwe Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG). Met zeer goede resultaten! Begin oktober nam het kabinet maatregelen ter verbetering. Zo komt er structureel meer geld beschikbaar (435 miljoen euro) voor compensatie van meerkosten. Dit betekent dat mensen veelal hogere tegemoetkomingen kunnen verwachten. Ook komen meer mensen in aanmerking voor compensatie, door een verbeterde afbakening van doelgroepen.
door Marja van Charante (CG-Raad)

De kern van de regeling wijzigt niet:
  • Er blijft een beperkte fiscale regeling bestaan voor specifieke uitgaven door ziekte of handicap
  • Er komt een kortingspercentage voor mensen die eigen bijdragen AWBZ/Wmo betalen (de eigen bijdragen worden kleiner)
  • Er komt een toeslagenregeling, speciaal voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten
  • Er komt een fiscale algemene inkomenscompensatie voor alle ouderen en arbeidsongeschikten.
Het fiscale vangnet
Voor mensen met hoge zorgkosten blijft een fiscale vangnetregeling bestaan. Fiscaal aftrekbaar zijn: Kosten voor voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (met uitzondering van brillen), aanpassingen (waaronder woningaanpassingen), zieken- of gehandicaptenvervoer, diëten op voorschrift van een arts, extra gezinshulp, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, reiskosten voor ziekenbezoek, ko0sten voor verpleging en medische hulp (waaronder tandartskosten).
Niet meer aftrekbaar: premie voor de aanvullende verzekering ziektekosten, eigen bijdragen AWBZ, vaste aftrek arbeidsongeschikten, ouderen en chronisch zieken, kosten voor adoptie, kraamhulp, uitvaarten.

Drempel voor fiscale aftrek
Voor bruto jaarinkomens tot € 40.000 geldt een drempelbedrag van 1.65 procent van het inkomen. Dit betekent dat de aftrekbare zorgkosten minimaal 1.65 procent van het jaarinkomen moeten bedragen. Voor bruto jaarinkomens boven € 40.000 is de drempel vastgesteld op 5.76 procent van het jaarinkomen.

Vermenigvuldigingsfactor
De zogenaamde vermenigvuldigingfactor wordt opnieuw ingevoerd voor 65-plussers. Voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar wordt de vermenigvuldigingsfactor structureel vastgesteld op 1.4. De invoering hiervan verloopt geleidelijk: in 2009 is de vermenigvuldigingsfactor 2.13, in 2010 1.77 en vanaf 2011 is de vermenigvuldigingsfactor 1.4.

Korting eigen bijdragen AWBZ
De eigen bijdragen voor AWBZ-zorg worden verlaagd. Een kortingspercentage van 8 procent geldt voortaan voor 65 plussers die wonen in AWBZ-instellingen (woonvormen, verpleeg- verzorgingshuizen). Bewoners van AWBZ instellingen die jonger zijn dan 65 jaar, krijgen een kortingspercentage van 16 procent. Overige AWBZ-gebruikers, zoals mensen die gebruik maken van thuiszorg krijgen een korting van 34 procent. De eigen bijdragen zijn niet meer aftrekbaar van de belasting.

Het vrijlatingspercentage
Net zoals in het systeem van belastingheffing, wordt een basisgedeelte van het inkomen (van mensen in een AWBZ-instelling) niet meeberekend bij vaststelling van de eigen bijdragen. Dit heet het ‘vrijlatingspercentage’. Dit wordt verhoogd van 12,5 procent van het inkomen naar 25 procent.

Toeslagen meerkosten
Mensen met een chronische ziekte of handicap krijgen automatisch vaste toeslagen. Er hoeven geen papieren te worden ingevuld; iedereen die tot de doelgroepen behoort, ontvangt een vast bedrag van 300 euro (laagste toeslag) tot 500 euro (hoogste toeslag).

Verbetering afbakening doelgroepen
De CG-Raad heeft al bij presentatie van de eerste plannen voor de nieuwe compensatieregeling gewezen op een manco in afbakening van doelgroepen. Want mensen met onder meer spierziekten, reuma en zeldzame aandoeningen worden niet automatisch gevonden als ‘behorend tot de doelgroepen’. Het ministerie van VWS komt tegemoet aan dit manco met 50 miljoen euro extra. In overleg met de CG-Raad wordt nu bekeken hoe de afbakening van doelgroepen kan worden verbeterd. Het is mogelijk dat hiervoor niet zo snel een oplossing kan worden gevonden, tenminste niet via een geautomatiseerd systeem. Mocht dit het geval zijn, dan stelt de CG-Raad voor dat mensen met meerkosten zich ook via een speciaal meldpunt kunnen aanmelden voor compensatie.

Wie krijgt wat? Een overzicht
65 plussersHoe?Bedrag

Generieke compensatie ouderen

Via de Belastingdienst

Gemiddeld 150 €  

Bij gemiddeld zorggebruik

Via de Belastingdienst en het CAK

300 €

Bij hoog extramuraal zorggebruik

Via de Belastingdienst en het CAK

500 €
   
Mensen, jonger dan 65 jaarHoe? Bedrag

Bij gemiddeld zorggebruik

Toeslag via het CAK

300 €

Bij hoog zorggebruik

Toeslag via het CAK 

500 €
   
Arbeidsongeschikten > (meer dan) 45 procent
Hoe?

Bedrag
Nog nader vorm te geven toeslagVWS komt met een voorstel
350 €

Arbeidsongeschikten met gemiddeld zorggebruik
 

650 €

Arbeidsongeschikten met hoog zorggebruik 
 
850 €
   
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer en hoe krijg je een toeslag?
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kent de toeslagen automatisch toe. Dit gebeurt voor de eerste keer in de tweede helft van het jaar 2010. Mensen ontvangen van tevoren hierover bericht.
De CG-Raad pleit voor een ‘tool’, waarmee mensen zelf hun recht op compensatie kunnen berekenen.

Relevante websites:
Voor meer informatie over de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) kunt u terecht op de site van het ministerie van VWS.
Voor informatie over compensatie en Zorgverzekeringswet: op de site van het CAK.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!