Nieuws

 Onzekerheid over inkomen, zorg en arbeid van gehandicapten en chronisch zie16-9-2008
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is bezorgd over de plannen die het Kabinet vandaag presenteert. Volgens de CG-Raad zal het Kabinet meer moeten doen om de reïntegratie van jongeren met een handicap te bevorderen. Ook is extra inspanning nodig om voldoende langdurige zorg voor mensen die dat nodig hebben te garanderen. Daarnaast zal het Kabinet de compensatie van meerkosten van gehandicapten en chronisch zieken moeten realiseren zonder dat dit leidt tot achteruitgang in de koopkracht.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Vandaag presenteert het Kabinet een nieuwe regeling voor de compensatie van hoge zorgkosten door chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). De CG-Raad heeft fundamentele kritiek op deze voorstellen van het Kabinet. Nu al blijkt uit doorberekeningen van het NIBUD dat veel mensen met een inkomen tussen het minimum en modaal er op achteruit gaan. De CG-Raad komt woensdag 17 september met de definitieve cijfers van dit NIBUD onderzoek. Daarnaast is de afbakening van de groep mensen die recht heeft op de regeling niet optimaal. Een deel van de rechthebbenden kan met de afbakening niet worden opgespoord. Daardoor komen zij onterecht niet in aanmerking voor de regeling.
Ook zorgen de hoogte van de compensatie en de ingrepen in de buitengewone uitgaven voor negatieve koopkrachteffecten voor de doelgroep. Deze negatieve gevolgen worden de komende twee jaar alleen maar groter, omdat het Kabinet geen structurele maatregelen neemt.
De CG-Raad roept het Kabinet op om dit koopkrachtverlies te voorkomen. Het Kabinet kan daarvoor de 300 miljoen euro gebruiken die zijn overgebleven uit het BU-budget.

AWBZ
Het Kabinet heeft de uitwerking van de in juni aangekondigde bezuinigingen van 800 miljoen op de begeleiding bekend gemaakt. Dat betekent dat belangrijke vormen van begeleiding zoals huiswerkbegeleiding, meegaan naar een bioscoop of hobbyclub, of hulp bij toiletgang buiten de deur niet meer worden vergoed.
De CG-Raad heeft er begrip voor dat het Kabinet de AWBZ vooral wil gebruiken voor mensen met ernstige beperkingen. Maar de CG-Raad constateert tegelijkertijd dat nog onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zijn voor mensen die getroffen worden. Mensen kunnen zich onvoldoende voorbereiden op de ingrijpende maatregelen.
Zolang de ondersteuning en de opvang niet goed geregeld zijn bij de gemeenten of de jeugdzorg vindt de CG-Raad de invoering niet verantwoord.
Het Kabinet heeft steeds aangegeven grote waarde te hechten aan participatie. Daarom betreurt de CG-Raad het dat bij begeleiding participatie is geschrapt en alleen nog gekeken wordt naar zelfredzaamheid. Dit betekent dat mensen per saldo minder zorg zullen ontvangen. De kwaliteit van leven van een grote mensen komt hiermee ernstig onder druk te staan. Ook dat maakt de invoering onverantwoord.

Wajong
Het Kabinet heeft voor het komende jaar 18 miljoen extra aan middelen gereserveerd voor reïntegratie van de jongeren met een handicap. Volgens de CG-Raad is dit bedrag volstrekt onvoldoende om alle jongeren met een handicap begeleiding te bieden bij het vinden en behouden van werk. Het gaat immers om een groeiende groep van 160.000 jongeren. Op dit moment krijgen te weinig jongeren met een handicap (Wajongers) een reïntegratietraject aangeboden.

De CG-Raad stelt voor om geld uit de Wet werk en bijstand (Wwb) te gebruiken voor Wajongers. Veel Wajongers zijn in 2006 en 2007 na een hertoetsing vanuit de Wwb in de Wajongregeling ondergebracht. Het geld dat voor hen beschikbaar was in de Wwb is echter niet meegegaan naar het Wajong-reïntegratiebudget. De CG-Raad stelt voor dit bedrag (minimaal 100 miljoen in 2009) over te hevelen naar de begroting voor de reïntegratie Wajong.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!