Nieuws

 Belastingaangifte in 2008: wat betekent dat voor mij?27-12-2007
De Tweede Kamer heeft in november 2007 het Belastingplan 2008 behandeld. Vanaf 2009 kunt u een aantal veranderingen verwachten op het gebied van buitengewone uitgaven. Ook voor mensen met een Wajong-uitkering verandert er het een en ander. Voor deze groep is het recht op de jonggehandicaptenkorting uitgebreid. Wij zetten voor u op een rij wat deze wijzigingen voor uw belastingaangifte betekenen.

Tot nu toe maken té weinig mensen met een handicap of chronische ziekte gebruik van hun fiscale aftrekmogelijkheden. Wellicht kunt ook u belastingvoordeel halen. Zelfs als u geen aantoonbare kosten hebt gemaakt.
U kunt heel gemakkelijk inzicht krijgen in uw aftrekposten via de CG-Raad websites: www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl of www.belastingvoordeelvoorchronischzieken.nl. Vanaf eind januari 2008 zijn deze sites weer bijgewerkt. Via de websites kunt u stap voor stap uw aangifte over 2007 in beeld brengen.

2008: tijd voor de aangifte over 2007
De systematiek van de regeling buitengewone uitgaven verandert niet. Enkele kleine wijzigingen zijn wél te verwachten. Zo worden bijvoorbeeld enkele normbedragen opnieuw vastgesteld, bijvoorbeeld de bedragen in de dieetkostentabel. Voor meer informatie over deze bedragen kunt u terecht op de 'belastingsite' van de CG-Raad: www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl of www.belastingvoordeelvoorchronischzieken.nl.

Aangifte over 2008 in 2009
De regeling voor aftrek van bijzondere uitgaven wordt versoberd. Dit houdt in dat de premie voor de Zorgverzekeringswet én de inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Daar staat tegenover dat de financiële drempel om in aanmerking te komen voor aftrek van onkosten, flink wordt verlaagd. Hiermee wordt het risico op een lagere teruggave ondervangen. Voor 2008 was de drempel vastgesteld op 11,5 procent (minimum percentage van het bruto-inkomen dat besteed wordt aan onkosten). In 2008 is de drempel verlaagd naar 1,65 procent. De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt hangt af van uw inkomen en gezinssamenstelling. Voor uitgebreide informatie kunt u ook dan terecht op onze websites.

Jonggehandicapten
De toepassing van de zogenaamde jonggehandicaptenkorting in de loonbelasting is uitgebreid. Deze heffingskorting werd voorheen niet in alle gevallen doorberekend. Een voorbeeld: iemand heeft recht op een Wajong-uitkering, maar ontvangt deze niet omdat hij andere inkomsten geniet. Voor deze persoon kon de jonggehandicaptenkorting, waarop hij als Wajonger recht heeft, niet doorberekend worden in de loonbelasting. Daar komt nu verandering in. Klik voor uitgebreide informatie: http://www.cg-raad.nl/wi/wajongenbelasting.html.

Nieuwe regeling vanaf 2009
Het ziet ernaar uit dat buitengewone uitgaven in verband met ziekte of handicap straks niet langer deel uitmaken van de belastingaangifte. Vanaf het jaar 2009 komt er een regeling die is toegespitst op de doelgroepen gehandicapten en chronisch zieken. Het kabinet stuurt voor april 2008 een voorstel voor de nieuwe regeling aan de Tweede Kamer. Een brief van het ministerie van Financiën uit november 2007 maakt duidelijk hoe de regeling eruit gaat zien.
Alle werkelijke meerkosten die mensen met een handicap of chronische ziekte in het dagelijks leven maken, komen volgens de nieuwe regeling voor vergoeding in aanmerking.

Wie komt in aanmerking?
Om de nieuwe regeling goed te laten werken, is het nodig om vast te kunnen stellen wie precies tot de groepen chronisch zieken en gehandicapten behoren. Het kabinet stelt nadrukkelijk voor het classificatiesysteem ICF hiervoor te hanteren. Dit systeem brengt problemen in het dagelijks functioneren per ziekte of handicap in beeld. De CG-Raad vindt dit een goede zaak, want met de ICF is het mogelijk een duidelijk verband te leggen tussen een aandoening en de kosten die met de aandoening zijn gemoeid.

Vaste toeslagen
Staatssecretaris Bussemaker van VWS wil een systeem van vaste toeslagen invoeren. Deze toeslagen zijn gekoppeld aan een bepaalde aandoening of handicap. Mensen die aantoonbaar hogere kosten maken, kunnen hiervoor een extra vergoeding krijgen. Dit heet: vergoeding volgens het kop-rompmodel.
De CG-Raad is voor een systeem van vaste toeslagen. De regeling wordt hierdoor toegankelijk en eenvoudig hanteerbaar. Dit bevordert waarschijnlijk het gebruik ervan. Nu maakt maar de helft van alle mensen met beperkingen gebruik van de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven.

Het ziet ernaar uit dat het kabinet afstand heeft genomen van het vroegere voornemen om de uitvoering van compensatieregelingen onder te brengen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De CG-Raad heeft hiertegen altijd protest aangetekend.

Uitvoerbaarheid nieuwe regeling
De regeling is bedoeld om rechtszekerheid te bieden aan mensen die in aanmerking komen voor compensatie. Daarom vindt het Kabinet dat er goede, op de doelgroepen gerichte informatie moet komen. De CG-Raad benadrukt dat mensen er absoluut niet op achteruit mogen gaan. Verder moet de regeling goed toegankelijk zijn voor iedereen die in aanmerking komt. Er moeten volgens de CG-Raad ook voldoende budgetten komen voor compensatie van alle beoogde doelgroepen.
Hoe dan ook: de nieuwe regeling voor compensatie van meerkosten blijft voorlopig onderwerp van gesprek. De CG-Raad spreekt en denkt mee op constructieve wijze. Overlegafspraken met het ministerie van VWS zijn al in de agenda’s vastgelegd.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!