Nieuws

 Verbetering WTCG nu bekend20-12-2009
Verbetering afbakening WTCG nu bekend.

Het kabinet heeft bekend gemaakt hoe de afbakening van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt verbeterd. De huidige medicijnlijst zal worden aangepast. En rolstoelgebruik en meerjarig hulpmiddelengebruik gaan meetellen voor een tegemoetkoming. De CG-Raad is van mening dat hiermee flinke stappen vooruit worden gezet, maar wacht met een definitief oordeel tot de ledenraadpleging van 14 januari.

In 2010 krijgen chronisch zieken en gehandicapten tussen de 150 en 500 euro uitgekeerd voor de meerkosten die ze maken. Veel mensen dreigden hierbij echter onterecht buiten de boot te vallen. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt hoe de afbakening van de doelgroep zal worden verbeterd.

Medicijngebruik en ziekenhuiszorg
De veel bekritiseerde medicijnlijst (FKG) – die ook bij de compensatie eigen risico wordt gebruikt - zal worden aangepast. Medicijnen voor ruim twintig aandoeningen zijn veel beter in de lijst verwerkt. Bijvoorbeeld voor kanker, hart- en vaatziekten, reuma en longaandoeningen. Verder zijn bij sommige medicijnen ook de dagdoseringen gewijzigd. Goed nieuws is ook dat het ministerie van VWS binnenkort de vereiste dagdoseringen op de eigen website gaat publiceren, zodat iedereen ze kan inzien. Aan de andere kant worden er medicijnen van de lijst geschrapt. Hierbij gaat het vooral om antidepressiva. Medicijnen voor zwaardere psychische aandoeningen blijven wel op de lijst staan.

Chemotherapie
Aan de criteria worden ook een aantal polyklinische handelingen toegevoegd. Bijvoorbeeld chemotherapie. Daarnaast worden sommige behandelingen geschrapt, zoals behandelingen bij lichte depressie.

Meerjarig gebruik hulpmiddelen
Het meerjarig gebruik van hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet telt voortaan mee voor de toekenning van een tegemoetkoming. Meetellen wil zeggen dat het geen zelfstandig criterium is maar dat het geldt in combinatie met medicijn- of zorggebruik. Bijvoorbeeld: u valt in de categorie licht medicijngebruik (lichte FKG-groep) dan zou u normaal geen tegemoetkoming krijgen, doordat u echter ook meerjarig een hulpmiddel gebruikt, krijgt u die nu wel.  

Rolstoelen in de Wmo
Rolstoelen die worden verstrekt in het kader van de Wmo geven recht op een tegemoetkoming. Bovendien kan het gebruik van een rolstoel er ook toe leiden dat u een hogere tegemoetkoming krijgt, als u ook al binnen een ander criterium valt.

Overige criteria
Er zijn nog twee andere belangrijke criteria toegevoegd. Te weten:
  • het PGB voor Wmo huishoudelijke verzorging;
  • Awbz-indicaties door bureau Jeugdzorg. Hierdoor worden kinderen met geestelijke of lichamelijke beperkingen ook beter gevonden. 
Totale bereik
Met deze aanpassingen wordt de Wtcg beter toegesneden op mensen die meerkosten maken vanwege hun ziekte of handicap. Ze leiden ertoe dat 159.000 mensen extra een tegemoetkoming krijgen. Het totale bereik van de regeling komt op ongeveer twee miljoen mensen.

Reactie CG-Raad
De CG-Raad vindt deze maatregelen voor de korte termijn een behoorlijke stap vooruit. Bij de verbeteringen is duidelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Meldpunt Wtcg van de CG-Raad. Zo wordt bijvoorbeeld gemeld dat met aanpassing van de medicijnlijst en de criteria voor (ziekenhuis)zorg 75% van de klachten uit dit meldpunt kan worden verholpen. Door de andere maatregelen zal dit percentage nog hoger liggen.

Doktersverklaring
Op één belangrijk punt vindt de CG-Raad het voorstel niet ver genoeg gaan. Bepaalde hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet – zoals blinde geleide stokken en prothesen – moeten volgens de CG-Raad zelfstandig recht geven op een tegemoetkoming. Dat is nu niet het geval. Verder stemt de staatssecretaris ook niet in met een hardheidsclausule, zoals de CG-Raad had voorgesteld. Daarvoor in de plaats wil ze samen met de CG-Raad gaan onderzoeken of er een aparte regeling moet komen voor specifieke groepen die onterecht buiten de boot vallen. Die kunnen dan bijvoorbeeld met een doktersverklaring alsnog een tegemoetkoming krijgen. Dit zou dan bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden en andere specifieke groepen met meerkosten kunnen gelden.

Een kwestie die nog moet worden opgelost, is dat de toegevoegde criteria vaak pas in 2011 of nog later recht geven op een tegemoetkoming. Volgens de CG-Raad zouden deze mensen met terugwerkende kracht hun geld moeten krijgen.

ICF
De CG-Raad heeft voor de lange termijn steeds gepleit voor een totaal ander afbakeningssysteem. Daarbij moet worden gekeken naar de beperkingen die mensen in hun dagelijks leven van hun aandoening ondervinden. Dat kan met behulp van het classificeringssysteem ICF. De staatssecretaris laat binnenkort onderzoeken of dit mogelijk is en zal daar eind 2010 de Kamer uitsluitsel over geven.

CER
Hoopvol is ook dat de staatssecretaris in haar brief aan de Kamer aangeeft dat integratie van de Wtcg en de compensatie eigen risico (CER) “voordelen heeft voor de burger en de uitvoerders”. In het voorjaar zal ze daar in een brief aan de Kamer nader op ingaan. De CG-Raad heeft er steeds voor gepleit dat verbetering van de afbakening Wtcg ook wordt toegepast bij de CER.

Ledenraadpleging
Op 14 januari houdt de CG-Raad een ledenraadpleging over deze verbetervoorstellen. Daarna komen we met een officieel standpunt naar buiten.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!